justintime.com - justintime.vn - justintime.com.vn

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Vừa qua, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGTVT quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

 Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị đối với cảng cạn; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác cảng cạn.

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng cạn.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2021.

PV